Svar på Marcus Åslings ledare och svar på reaktioner gällande exploatering av Ragunda.

Den här debattartikeln valde ÖP att inte publicera. Vi menar att det är ett viktigt inlägg i debatten och att Marcus Åslings ledare, samt svar på reaktionerna innehåller för många felaktigheter för att få stå oemotsagda.

Svar på Marcus Åslings ledare och svar på reaktioner.

Vi har följt ÖP’s centerpartistiske ledare Marcus Åsling skrivelser om vindkraften i Ragunda och det är med illa mod vi noterar retoriken och argumentation.

Det har uteslutande skrivits om situationen i Ragunda men delar av argumentationen kan enkelt överföras till situationen i Offerdal och den planerande vindkraftsetableringen i Nordbyn och Vallsta.

Marcus Åsling raljerar bland annat om att det inte finns några orörda naturområden med argument som produktionsskog och brukat kulturlandskap. Att sedan skriva att vindkraftverk inte skulle uppfattas som mer störande än exempelvis elledningar är i högsta grad ren okunskap.

Det finns i dag allt mer forskning som påvisar negativa effekter av både skuggeffekter av rotorbladen och problemställningar på grund av ljudet. Vindkraftverken växer i allt större takt och idag finns ingen forskning som visar dess påverkan när höjderna når 250 meter eller mer.

Att då uttrycka sig att inte vindkraftverken är störande är rent provocerande för de som bor i Ragunda, Offerdal eller i andra områden där boendes lever nära hot om vindkraftsindustrier.

Marcus Åsling anklagar dagens protestretorik att inte vara konstruktiv, det kan inte vara mer felaktigt påstående, rena falsarium. Som ovan skrivits finns det forskning om både ljudets påverkan på djur och människor, det finns forskning hur exempelvis rennäringen påverkas och dess kumulativa effekter där det dessutom kommit domar i mål som belyser just detta.

Ekonomiska beräkningar gällande skatteintäkter, inflyttning och annan fakta används på ett konstruktivt sätt att belysa baksidorna av vindkraftsetableringar.

Marcus Åsling bör istället ställa sig frågan varför den enorma vindkraftsutbyggnaden ska ske i Norrland utan att det finns några risk- och konsekvensanalys vad denna exploatering betyder för naturen, boende och för rennäringen i Sápmi. Detta bör framförallt Centern allvarligt fundera över som säger sig värna om landsbygden.

Från Offerdal stödjer vi Ragundas kamp mot de planerade vindkraftsetableringar, tillsammans säger vi att det räcker nu – vi säger nej!

/ Livskraft i Offerdal

Scroll to Top