Uppdatering gällande revideringen av det Tematiska tillägget för vindkraft

Revideringsprocessen för kommunens översiktsplan samt tematiska tillägg går enligt tidplan, Kommunen har under vintern och våren genomfört utbildningsinsatser, målbild för kommunen 2050, samt påbörjat arbete med ställningstaganden med den politiska referensgruppen, under vintern fram till juni genomförs 6 så kallade blockmöten med den politiska referensgruppen. Kommunen kommer under hösten att påbörja arbetet med att jobba fram ett förslag till samråd samt kompilera med det utredningar som kan behövas. 

Detta är del av den fas som enligt det besluta projektdirektivet beskrivs som Förstudie och framtagande denna fas kommer pågå under större delen 2023. 

Samråd kommer ske under början av 2024 där kommer medborgare, intresseorganisationer och myndigheter kunna komma in med synpunkter på samrådsförslaget. samrådsförslaget kommer att vara helt och hållet digital enligt boverkets handbok.  För att se exempel på hur den skulle kunna se ut klicka gärna på länk.

Hur Samråd kommer att genomföras kommer politiken besluta under hösten 2023

Arbete utefter insamlat material och synpunkter från samråd sker under Q1 2024

Granskning (vilket är processens andra samråd), kommer ske Q2 – Q3 2024

Föreslagen tid för Antagande Q4 2024- Q1 2025

Ovan information kommer från Simon Östberg, Stadsarkitekt vid Krokoms kommun

/ Henrik, Ordförande

Rulla till toppen